Mimořádná výzva Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury (MK) ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU)  

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění a usnesením vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o Některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury

vyhlašuje

mimořádnou výzvu k podávání žádostí

ve výběrovém dotačním řízení  

v programu „Kulturní aktivity“

na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií 

 • Identifikace výzvy: Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií.
 • Cíl výzvy: Vytváření a prezentace kulturního obsahu subjekty v  sektoru současného umění, zejména pak divadla, tance, nového cirkusu,  hudby, vizuálního umění, literatury a multimediálních platforem.
 • Primární cíl: Podpořit tvůrce a zpřístupnění jejich tvorby on-line.
 • Další cíle: podpořit alternativní plnění veřejné kulturní služby a větší dostupnost těchto služeb veřejnosti, podpořit tvůrčí činnost a umělecké aktivity v on-line prostředí, umožnit inovativní pojetí nové tvorby i využití archivních záznamů a rozvoj multimediálních platforem pro systematickou a koncepční práci s publikem.
 • Časové nastavení výzvy: Výzva bude zohledňovat aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020.
 • Alokace výzvy: 30 mil. Kč

termín uzávěrky: 15. 06. 2020  

Oprávněné aktivity

–        tvorba a zpřístupnění nového uměleckého obsahu (koncerty, představení, čtení, recitály, výstavy apod. formou vhodnou pro on-line prezentace)

–     zpřístupnění již existujících záznamů či přenosů představení/produkcí/koncertů/čtení/výstav apod. formou vhodnou pro on-line prezentace (např. úprava programu (střih, dramaturgie), doplnění o kontext, titulky, komentáře tvůrců a dalších realizátorů apod.)

–     aktivity zaměřené na podporu stávajících a vznik nových platforem pro šíření uměleckého obsahu

V případě zpřístupnění nové a již existující tvorby online budou upřednostněny projekty, které se zaměří na vytvoření inovativních a kreativních on-line formátů a obsahů zaměřených na práci s publikem (interaktivita, edukace, sdílení a zapojení publika do tvůrčího procesu, apod.).

Dále mohou být jako doprovodné podpořeny v rámci projektů rovněž: 

–        aktivity zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností kulturních pracovníků a tvůrců týkajících se prezentace umění v online prostředí prostřednictvím např. vzdělávacích kurzů, workshopů apod.)

Žádosti o podporu projektů mohou podávat rovněž žadatelé, kteří již projekt realizovali. Může se jednat např. o alternativní formy realizace akcí, které se nemohly z důvodu vládních mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19  uskutečnit. Při hodnocení již realizovaných projektů bude přihlíženo ke skutečnosti, že žadatelé nebyli před realizací projektů seznámeni s obsahem této výzvy. 

V rámci jedné žádosti lze kombinovat již uskutečněné aktivity s plánovanými, dosud nerealizovanými.

Oprávnění žadatelé

Výběrové dotační řízení je určeno pro subjekty poskytující kulturní služby v oblasti profesionálního současného umění v těchto oborech: scénická umění, hudba, literatura a vizuální umění

Žádost může podat jakákoliv organizace/ subjekt mající daňový domicil v České republice a osoby samostatně výdělečně činné, které mají trvalé bydliště/ sídlo v ČR, a to vyjma státních příspěvkových organizací MK. 

 • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s projektem musejí projít účetnictvím žadatele).
 • Žadatel může předložit maximálně 2 projekty.
 • Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů.

Upozorňujeme žadatele, že nebude možný souběh dotací poskytnutých Ministerstvem kultury v rámci „záchranného balíčku“, schváleného usnesením vlády č. 408 ze dne 9. 4. 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.

Týká se těchto výběrových dotačních řízení:

Odbor umění, literatury a knihoven: Program Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění – dotace na dofinancování celoroční činnosti v roce 2020/ Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů – dotace na celoroční činnost

Samostatné oddělení muzeí: Program udržitelnosti pro muzea a galerie zřizovaná nestátními subjekty

Odbor médií a audiovize: Oznámení k dofinancování projektů podpořených v roce 2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19, výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie.

Uznatelné náklady

 • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací projektu.
 • Dotace budou poskytovány na dofinancování neziskových projektů, na základě předloženého rozpočtu plánovaných (či uskutečněných) nákladů a příjmů projektu, mohou být poskytnuty do výše vykázaných ztrát (rozdílu mezi příjmy a náklady projektu).

Mezi uznatelné náklady patří:

 • Honoráře umělců a licenční poplatky (u nových programů či doplněných částí starších záznamů).
 • Náklady na produkci a management spojené s výrobou programu (technika, výroba a pronájem).
 • Neinvestiční materiální náklady spojené s vybavením pro digitální přenos (software, počítač, technika pro pořizování zvukových a obrazových záznamů  apod.).
 • Cestovní náklady a přeprava materiálu (prokazatelně vynaložené v souvislosti předloženým projektem).
 • Další náklady spojené s online zpřístupněním a propagací.

Rozpočet musí být strukturován tak, aby byly dostatečně zajištěny honoráře umělců a aby většina dotace nebyla použita na technické zajištění projektu. Z dotace nelze hradit náklady, na které žadatel čerpá jinou dotaci ze státního rozpočtu.

Žádost o dotaci

Elektronická žádost o dotaci musí obsahovat:

 • Vyplněný formulář Žádosti o státní dotaci v roce 2020 ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
 • Vyplněný rozpočtový formulář ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
 • Podrobný strukturovaný popis projektu ve formátu *.doc, *.docx, *.pdf nebo *.rtf a s následující osnovou:
 • Název projektu;
 • Doba konání projektu (začátek a konec projektu);
 • Cíl/e projektu;
 • Aktivity a výstupy projektu – v případě on-line výstupů uveďte formát zpřístupnění, on-line kanály, předpokládaný počet zhlédnutí, zpětné vazby apod.; v případě vzdělávacích aktivit uveďte počet osob, které budou školeny apod.;
 • Cílové skupiny projektu;
 • Formát projektu – popis zpřístupnění online;
 • Harmonogram projektu;
 • Personální zajištění projektu (umělci, management, technické/technologické zajištění, PR apod. – uveďte i počty);
 • Propagace on-line výstupů projektu (umístění odkazů na komunikačních kanálech, spolupráce s jinými platformami a institucemi apod.).
 • Informace o dosavadní umělecké činnosti žadatele.
 • K popisu projektu doporučujeme připojit odkazy na ukázky již uskutečněných či rozpracovaných on-line výstupů. V případě již realizovaných projektů, které žádají zpětně o podporu, jsou odkaz/y na on-line výstup/y povinné.

Tištěná žádost o dotaci musí obsahovat:

 • Podepsaný formulář žádosti,
 • Přílohu žádosti – popis projektu
 • Přílohu žádosti – rozpočtový formulář
 • Dokumenty k právní osobnosti žadatele, bankovnímu účtu a další:
 • U právnických osob: kopii dokladu o právní osobnosti žadatele s předmětem podnikání nebo činnosti odpovídající předkládanému projektu (zejména výpis z obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, spolkového rejstříku nebo jiného rejstříku, ne starší 3 měsíců; zapsané spolky přiloží též své stanovy s vyznačením registrace u příslušného orgánu včetně případných změn; zřizovací listinu včetně případných změn). 
 • Kopii dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele za něj při podání žádosti jednat (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, plná moc). Tato kopie není třeba, pokud je oprávnění této osoby patrné z přiloženého výpisu z veřejného rejstříku.
 • U fyzických osob: kopii dokladu o oprávnění k podnikání odpovídající předkládanému projektu (např. živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku).
 • U právnických i fyzických osob: kopii smlouvy o založení běžného bankovního účtu včetně případných dodatků (netýká se krajů, obcí, jejich příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo výpis z účtu.
 • U žádostí převyšujících 1,000.000 Kč: roční zpráva o činnosti za rok 2019 s účetní závěrkou.

Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána, a to: česky, ve všech rubrikách a nelze měnit znění ani pořadí rubrik. Žádost společně s povinnými přílohami (popis projektu a rozpočtový formulář) musí být doručeny v jednom vyhotovení – buď poštou doporučeně na adresu Ministerstvo kultury, odbor mezinárodních vztahů, Maltézské náměstí l, 118  11 Praha l, a to nejpozději do 15. 06. 2020 (rozhoduje poštovní razítko), kontaktní osoba: Ing. Aleš Loučka (ales.loucka@mkcr.cz) – nebo osobně prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury (adresa dtto) nejpozději
15. 06. 2020. Každou žádost podává žadatel v samostatné zásilce (obálce).

Žádost včetně povinných příloh musí být současně vypracována elektronicky nejpozději do 15. 06. 2020 a zaslána na emailovou adresu  digitalizace@mkcr.cz. Kontaktní osoba pro konzultace k výzvě: Eva Cíchová (eva.cichova@idu.cz)

Na základě žádostí předložených po termínu, neúplně či chybně vyplněných, nevybavených povinnými přílohami, nezaslaných v elektronické formě či obsahově nevyhovující vyhlášené výzvě, nemůže být dotace ze státního rozpočtu poskytnuta. Řízení o těchto žádostech Ministerstvo kultury zastaví usnesením podle § 14j odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. Zaslané žádosti se nevracejí.


Hodnocení žádostí

 1. Formální hodnocení: 

MK provede formální kontrolu žádostí, přičemž posuzuje, zda:

 • žádost je podána ve stanoveném termínu
 • žádost byla podána v tištěné podobě na standardizovaném formuláři pro rok 2020
 • žádost je vyplněna úplně a správně a je podepsána předepsaným způsobem (žadatelem či osobou oprávněnou jednat za žadatele)
 • k žádosti jsou přiloženy všechny požadované přílohy
 • předkládaný projekt je z oblasti profesionálního umění a je v souladu s předmětem činnosti či podnikání žadatele
 • předkládaný projekt odpovídá vyhlášené výzvě

IDU zpracuje elektronické verze žádostí a zajistí jejich odborné posouzení na základě bodování prostřednictvím svých poradních orgánů, které bude podkladem pro rozhodnutí ministra kultury o přidělení či nepřidělení dotace.

Z hodnocení budou vyřazeny žádosti, jejichž tištěná a elektronická verze se neshodují a které nebyly do termínu uzávěrky odeslány v kompletní podobě, tj. v požadovaném rozsahu  a formě pro tištěnou a elektronickou verzi.

 • Věcné hodnocení: 

Při hodnocení již realizovaných projektů bude přihlíženo ke skutečnosti, že žadatelé nebyli před realizací projektů seznámeni s obsahem této výzvy a budou hodnoceny na základě již realizovaných on-line výstupů.

Základní hodnotící kritéria

 • Celková úroveň a kvalita projektu (včetně kvality prezentované tvorby, míry zapojení umělců a míry práce s publikem) – max. počet bodů 20
 • Inovace a kreativita obsahu a formy zaměřená na práci s publikem – max. počet bodů 10
 • Zpracování projektu (struktura projektu, aktivit a výstupů je jasně definována; harmonogram je konzistentní a realizovatelný, personální zajištění je adekvátní, propagace projektu je dobře naplánována) – max. počet bodů 10
 • Přiměřenost a relevance rozpočtu (rozpočet je přiměřený a položky odpovídají obsahu projektu) – max. počet bodů 10

Celkový počet bodů 50 

Informace o výsledcích

S výsledky výběrového dotačního řízení budou žadatelé seznámeni:

 • zveřejněním na internetových stránkách MK nejpozději do 31. 07. 2020
 • vydáním rozhodnutí MK o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí je vydáváno vždy na jeden kalendářní rok.
 • vydáním rozhodnutí MK o zamítnutí žádosti; toto rozhodnutí se zveřejňuje pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na úřední elektronické desce na webových stránkách MK.
 • vydáním usnesení MK o zastavení řízení (§ 14j odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.)

Výsledek výběrového dotačního řízení je konečný a nelze se proti němu odvolat (§ 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.).

Podmínky a způsob poskytnutí dotace

 • Dotace se poskytují v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, v platném znění.
 • Příjemce dotace odpovídá za efektivní a hospodárné využití dotace v souladu s účely, pro které byla dotace poskytnuta.
 • Státní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nemohou být použity za účelem dosažení zisku. Dotace ze státního rozpočtu nelze poskytovat na benefiční a charitativní akce
 • Dotace jsou poskytovány účelově a podmínky pro jejich použití, včetně termínů jejich vyúčtování, jsou součástí výroku „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které příjemci dotace vystaví MK. Vyúčtování projektu musí být písemně zasláno nejpozději do 15. 01. 2021 (rozhoduje poštovní razítko).
 • Příjemce dotace je povinen pro účely závěrečné zprávy sledovat u on-line projektů jejich návštěvnost včetně demografických údajů (věkové rozvrstvení a země odkud se návštěvníci připojují).
 • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů. Z dotace nelze hradit investiční náklady (tj. dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek, např. software, v pořizovací ceně nad 60 000,- Kč)
 • Z dotace dále nelze hradit výdaje na pohoštění, dary, pohonné hmoty (vyjma pohonných hmot hrazených v rámci cestovních náhrad), náklady související s udílením věcných či finančních ocenění. Veškeré nepřímé provozní náklady (např. nájem kanceláří, elektrická energie, telefony, faxy, poštovné) lze hradit z dotace, pokud prokazatelně souvisejí s realizací projektu, maximálně však do výše 10 % dotace; a to výhradně na základě doporučení komise pro výběrové dotační řízení.
 • Dotace jsou poskytovány až do výše 100 % nákladů projektu, maximálně však do výše vykázané ztráty na předložený projekt. Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. V případě již uskutečněných projektů se vychází z reálných vynaložených nákladů. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu.
 • Projekty musí být realizovány a profinancovány do 31. 12. 2020.
 • Vyplácení dotací bude uskutečňováno v souladu s případnými regulačními opatřeními Ministerstva financí.
 • MK si vyhrazuje právo změnit způsob proplácení dotace, a to v souladu s případnými změnami nařízenými Ministerstvem financí.
 • Ministerstvo kultury může podle zákona č. 218/2000 Sb. změnit rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo vydat nové rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Příjemce dotace je povinen uvádět ve všech propagačních materiálech souvisejících s podpořeným projektem skutečnost, že se jedná o realizaci projektu za finanční podpory Ministerstva kultury[1].

Sledování a kontrola čerpání dotací

 • Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití prostředků v souladu s účely, na které byly prostředky poskytnuty, dále za jejich řádné a oddělené sledování ve svém jednoduchém nebo podvojném účetnictví.
 • Příjemce dotace je povinen uchovávat rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a veškeré doklady, týkající se poskytnuté dotace, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků podléhá Ministerstvu kultury, územním finančním orgánům a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.
 • Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční zúčtování se státním rozpočtem

 • Vyúčtování dotace, včetně vyúčtování skutečných nákladů a příjmů realizovaného projektu, předloží příjemce dotace Ministerstvu kultury v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) – bude upřesněno v rámci pokynů pro vyúčtování. Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, bude tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace, a musí být tudíž příjemcem vrácen do státního rozpočtu.
 • V termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtuvyhotoví příjemci dotací kompletní vyčíslení všech nákladů na projekt s rozpisem na jednotlivé nákladové položky s vyznačením těch nákladů, které byly hrazeny z dotace, a přiloží seznam účetních dokladů dosvědčujících použití dotace. Vyúčtování bude vypracováno podle pokynů, které budou zveřejněny na internetových stránkách MK.
 • V případě, že v předepsaném termínu nebude předloženo správné a úplné vyúčtování nebo nebudou vráceny nevyčerpané či neoprávněně použité prostředky, nebude příjemci poskytnuta dotace v následujícím roce a záležitost bude předána k dořešení příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 44a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.

Ostatní ustanovení

 • Na dotaci není právní nárok.
 • MK upozorňuje, že na základě žádostí podaných mimo toto výběrové dotační řízení není možno poskytnout dotaci.
 • Osobní údaje žadatele uvedené v žádosti o poskytnutí dotace budou zpracovávány MK v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem posouzení žádosti; pokud bude dotace poskytnuta, budou osobní údaje žadatele zveřejněny ve veřejně přístupném informačním systému Ministerstva financí-CEDR, případně jiným způsobem podle platných právních předpisů.

MK doporučuje dosud neregistrovaným žadatelům – nestátním neziskovým organizacím registrovat se v systému na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní neziskové organizace“.

MK zároveň upozorňuje na povinnost poskytovat statistické údaje podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.