TANZ-SIGNALE 2019

Vídeň, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Musik und Kunst Privatuniverzität der Stadt Wien, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien, Wienbibliothek im Rathaus

Rafael Brom

 Události spjaté s letošním ročníkem sympozia Tanz-Signale se konaly ve Vídni v době od 14. do 17. 3. pod heslem Ke zrodu vídeňské operety. Vzpomínka – nebo aktualita? V pozvánce na sympozium uvádí Eduard Strauss, předseda pořádajícího Vídeňského institutu pro bádání o Straussovi (Wiener Institut für Strauss Forschung), že jde, co se Vídně týče, o důležité téma, neboť sympozium pojednává o podílu Jacquesa Offenbacha a Franze von Suppèho na vzniku vídeňské operety. Jednotlivé přednášky jsou tudíž výsledkem historicko-kulturních studií a vedle toho budou součástí třídenní přehlídky také koncertní vystoupení.

Dr. Eduard Strauss, prapravnuk Johanna Strausse otce Foto ©Rafael Brom

Úvodní předpremiérové setkání pod titulem Vídeňské kolokvium o Straussovi proběhlo v Divadelním sále Rakouské akademie věd (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Theatersaal) ve čtvrtek 14. 3. a bylo připraveno ve spolupráci se Společností přátel této státní instituce (Gesellschaft der Freunde der ÖAW). Účastníky přivítali univerzitní profesor Dr. Anton Zeiliger, prezident Rakouské akademie věd a její viceprezident univerzitní profesor Dr. Hubert Christian Ehalt, který je zároveň prezidentem zmíněné Společnosti přátel Rakouské akademie věd. Večerní program obsahoval příspěvek Eduarda Strausse, který pronesl úvahu na téma pojednání Ferdinanda Brezowského, uveřejněného v časopise Vídeňský salónní list z 8. prosince 1895 pod titulem Vídeň a Strauss – dva pojmy, které se zcela shodují. Následující příspěvek patřil paní Marion Linhardtové, která přednáší divadelní vědu na Univerzitě v Bayreuthu. Její již zcela regulérní přednáška měla název Rané operety Johanna Strausse a vídeňská touha po vlastním žánru. Poté vystoupil Thomas Aigner s prohlášením mimořádného Významu dvoustých narozenin Jacquesa Offenbacha a Franze von Suppèho. Přednáškovou část večera uzavřel Norbert Rubey, který pojednání pojmenoval Co zbylo? – K vnímání operet Offenbacha, Suppèho a Strausse. Divadelním sálem Rakouské akademie věd pak zněla hudba právě jmenovaných komponistů v provedení ansámblu Collegium musicum pod vedením Ingomara Reinera, tedy studentů a profesora vídeňské Univerzity hudby a výtvarného umění (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien). Následující zahajovací den sympozia se konal ve spolupráci se Soukromou univerzitou hudby a umění města Vídně (Musik und Kunst Privatuniverzität der Stadt Wien) ve Vivaldiho sále jejího sídla. Účastníky sympozia přivítala předsedkyně ústavu pro vědu a výzkum paní Susana Zapke, která vzápětí moderovala rozhovor ke 200. výročí narození Franze von Suppèho s profesorem Hansem-Dieterem Roserem a univerzitním profesorem doktorem Stefanem Schmidlem. Následovala přednáška Wolfganga Dosche s titulem Od starovídeňského singspielu k vídeňské operetě. Od komponujícího císaře k valčíkovému králi. Hudební zábavné divadlo ve Vídni od roku 1680. Wolfgang Dosch v rámci univerzitního programu lekcí klasické operety provedl poté se svými studenty pódiové představení pod názvem Od vídeňského singspielu k vídeňské operetě. Zábavný kus nesl znaky zdrojů, ze kterých povstala typická vídeňská opereta  – singspielu, kouzelných pohádek a dalších projevů lidového tanečního a hudebního divadla Vídně. A je třeba na tomto místě prohlásit, že šlo o vyzrálé, takřka hotové výkony všech jednajících osob, hereček a herců na prahu profesionální kariéry. Svým výkonem zaujala zejména sopranistka Viktorie Sedlacek, poté tenor Steven Fiske a u klavíru Gunwoo Yoo. Odpoledne téhož pátku se otevřelo další  jednání sympozia ve velké posluchárně Institutu pro hudební vědu Vídeňské univerzity (Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien), kde návštěvníky přivítala ředitelka institutu Birgid Lodesová, Eduard Strauss a Norbert Rubey. Toho odpoledne přednášeli Thomas Aigner (Vídeň): Co je opera? Co je opereta?, Peter Kemp (Marlow Bottom, Anglie): Co je opereta? Zdroje operety a formy, které vznikly z národních variací, dále reprízoval Wolfgang Dosch své dopolední pojednání Od starovídeňského singspielu k vídeňské operetě…. Poté pokračoval Kevin Clarke (Berlín Amsterdam) přednáškou Neomalenost až do krajnosti, jež vede až k prostopášnosti. Přijetí původní operety Offenbachovy ve Vídni v letech 1860 až 70 a hodnocení děl Franze von Suppého a Johanna Strausse vytvořených podle Offenbacha vídeňským tiskem na pozadí otázky: Proč dnes německy mluvící operetní výzkum odmítá začlenit vědecky zpracovaná dobová svědectví do žánrové diskuse? Sérii lekcí zakončil Ingomar Rainer (Vídeň) pojednáním s titulem Mezi zpracováním a recyklací. K rozšíření operety. Náročný přednáškový den pokračoval návštěvou oddělení hudebních sbírek Městské knihovny na vídeňské radnici (Wienbibliothek im Rathaus), kde proběhla vernisáž výstavy Offenbach, Suppè a počátky vídeňské operety. Po přivítání návštěvníků paní Anitou Eichingerovou, zastupující ředitelkou Městské knihovny, přiblížil výstavu její kurátor Thomas Aigner, vedoucí hudebních sbírek téže knihovny. A poté moderoval vystoupení hudebního souboru studentů Soukromé univerzity hudby a umění města Vídně pod vedením Wolfganga Dosche. V sobotu pokračovalo sympozium opět ve Velké posluchárně Institutu pro hudební vědu, moderoval  Michele Calella, zdejší univerzitní profesor. Přednášeli Norbert Linke (Duisburg  – Essen), měl pojednání s titulem Snaha Jetty dosadit na trůn operetního skladatele Johanna Strausse až do „tajného spolku pěti“, Isabella Sommerová (Vídeň) hovořila na téma Johann Strauss, syn  – Experimenty na cestě k operetní kompozici, Martina Kalser-Gruberová (Krems Vídeň) vyvolila referát s názvem Prodávejme hojně hudbu, dokud jsou srdce stále vroucí  – podnikání hudebních vydavatelů s operetou. Dále vystoupil Norbert Rubey s tématem Carl Millöcker  – jeho první roky jako divadelního kapelníka ve Štýrském Hradci, Vídni a Pešti. Po poledni vystřídal moderujícího Calellu sám Eduard Strauss a v přednáškách  pokračoval Johannes Leopold Mayer (Vídeň  –Baden u Vídně), který svou lekci pojmenoval  Franz von Suppè  – Frivolity a Kyriefuge. Nakonec vystoupil Michael Lakner (Baden u Vídně) s tématem Fatinitza: Travestie ve víru války  – U příležitosti 200. narozenin Franze von Suppèho. A to byla poslední lekce sympozia Tanz-Signale, nikoli však jeho programu. Jako uznání velkých zásluh byla v 15.00 hodin slavnostně předána jmenovací listina čestného prezidenta Vídeňského institutu pro bádání o Straussovi panu vrchnímu senátnímu radovi (Obersenatsrat i. R.), univerzitnímu profesorovi  Helmutu Christianu Ehaltovi. Slavnostní eulogii pronesl Norbert Rubey. Poté uzavřel konání sympozia koncert ansámblu Collegium musicum pod vedením Ingomara Reinera, který představení nadepsal Hudební poptávka… na motivy od… Recyklování operety. Do letošního ročníku sympozia Tanz-Signale patřil i nedělní dopolední koncert pod názvem Zešramlovaný Strauss (Verschrammelter Strauss) ve vinném domě Müllers Heuriger v Grinzingu, kde zaznělo Matiné s Marií Stippichovou (zpěv) a  kvartetem Neue Wiener Concert Schrammeln. Zbývá podotknout, že kromě výše jmenovaných institucí  podpořily letošní sympozium Fond vědy a výzkumu města Vídně (Wissenschafts- und Forschungsförderung der Stadt Wien). Pro následující rok 2020 byl vyhlášen termín 12. až 15. 3. s tématem Josef Strauss  – k 150. výročí úmrtí.  

Titulní strana programu sympozia Foto ©Rafael Brom