Ústav dějin umění AV ČR se rozšiřuje o oddělení muzikologie

V lednu 2019 zahájilo v Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR) činnost nové oddělení muzikologie, zaměřené na výzkum hudby v rozpětí od středověku až po současnost. Jeho vedoucím se stal Roman Dykast, specialista na dějiny hudební estetiky a teorie hudby v období renesance, baroka a klasicismu. V současnosti se oddělení skládá ze šesti výzkumných pracovníků (vedle Romana Dykasta jsou to Petr Daněk, Martin Horyna, Milada Jonášová, Václav Kapsa a Aleš Opekar), v průběhu roku se předpokládá rozšíření týmu o zahraniční badatelku Anju Bunzel.

„Nový tým sestavený z renomovaných odborníků bude pracovat na individuálních a týmových badatelských projektech zaměřených na českou a evropskou hudbu od středověku až do 20. století. Dále se bude podílet na organizování konferencí, přednášek a workshopů, přípravě a realizaci publikačních a dalších odborných výstupů,“ říká ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Tomáš Winter a dodává: „Současně budeme usilovat o to, aby tým spolupracoval s jinými muzikologickými pracovišti v České republice i v zahraničí.“

Pracoviště oddělení muzikologie bude prozatím umístěno na adrese Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6. Vedení Ústavu dějin umění AV ČR plánuje, že v budoucnosti bude oddělení muzikologie sídlit v centrální budově v Husově ulici na Praze 1. Důvody vysvětluje ředitel ústavu: „Je důležité, aby muzikologové nebyli odděleni od vlastního ústavu, ale aby se stali jeho organickou součástí, mimo jiné kvůli plánované spolupráci na mezioborových badatelských projektech, dotýkajících se výzkumu hudby i výtvarného umění. Střednědobá výzkumná koncepce oddělení jako součást celkové koncepce odborné činnosti Ústavu dějin umění bude zveřejněna v prvním čtvrtletí tohoto roku.“

V současné době nejsou v centrální budově žádné volné prostory. Ústav dějin umění má však vypracovaný plán přesunu depozitářů, fototéky, fotoateliéru a konzervátorské dílny z Husovy ulice do jiného objektu, který by měl disponovat lepšími podmínkami jak pro práci jednotlivých složek, tak pro uložení cenných fotografických, kresebných a grafických sbírek. V součinnosti s vedením Akademie věd ČR ústav hledá řešení, jak takový objekt získat.

Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR bude také zajišťovat pravidelné vydávání čtvrtletníku Hudební věda, předního domácího oborového periodika, vycházejícího dosud pod hlavičkou Etnologického ústavu AV ČR.

V rámci současných změn převezme Ústav dějin umění AV ČR rovněž fond muzikologické knihovny. Knihovna je v důsledku loňské havárie aktuálně uzavřena. K jejímu znovuotevření odborné i širší veřejnosti by mělo dojít nejpozději na jaře 2019 a čtenáři ji mohou opět navštívit v prostorách na Puškinově náměstí 447/9 v Praze 6. V rámci knihovny bude rovněž zajištěno pravidelné sledování, vytváření a doplňování databáze oborové bibliografie včetně zajištění předávání bibliografických informací do mezinárodní databáze muzikologické literatury RILM.

Vedoucí oddělení: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. dykast@udu.cas.cz

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ústav dějin umění je součástí Akademie věd ČR od jejího vzniku v roce 1953. Jeho vědečtí pracovníci se zaměřují na výzkum v oblasti dějin a teorie výtvarného umění a architektury a na uměleckohistorickou topografii. Podílejí se na domácích i zahraničních výzkumných projektech, jsou kurátory výstav i autory knih o umění a statí publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. Působí jako pedagogové na vysokých školách a přednášejí doma i v zahraničí. Pozornost věnují také problematice ochrany kulturního dědictví. Mezi nejvýznamnější projekty patří několikasvazkové Dějiny českého výtvarného umění a soupisy Uměleckých památek Čech, Moravy, Slezska a Prahy. Od svého vzniku vydává ústav také mezinárodně respektovaný oborový časopis Umění/Art. Od roku 2019 se Ústav dějin umění rozšířil o nové oddělení muzikologie.