Petr Daněk

10. května 1957 v Praze

Jiří Kolář

Petr Daněk Foto archiv

Květnový jubilant doc. PhDr. Petr Daněk, PhD. není sbormistrem v pravém slova smyslu. K práci se sbory a s vokální hudbou se dostal v souvislosti se svou hlavní profesí, kterou je historická muzikologie. Již od dob svého studia tohoto oboru na katedře hudební vědy FF UK v Praze zaměřil svůj zájem na hudební kulturu raného novověku. Zvláště ho zaujalo téma české předbělohorské kultury. Ve své další odborné práci se stal průkopníkem výzkumu rudolfínské hudby, která se v poslední době těší zájmu řady dalších specialistů z celého světa, kteří na výsledky Daňkova výzkumu navazují. Jubilant integroval jejich zájem a inicioval vznik specializovaného výzkumného centra Musica Rudolphina, které pracuje již od roku 2012  (http://www.bibemus.org/musicarudolphina/index.html). Výsledky své muzikologické práce začal Petr Daněk ověřovat i v praxi ještě za svých studií, a to v práci specializovaných souborů jako byl komorní sbor Duodena cantitans (1985–2003), instrumentální seskupení Capella Rudolphina či dodnes fungující profesionální osmičlenný sbor Octopus pragensis.

S těmito ansámbly Petr Daněk realizoval velké množství koncertů v Čechách, ale i v zahraničí, natočil pět samostatných CD a připravil řadu rozhlasových a televizních pořadů. Daněk celý odborný život působí i jako pedagog a publicista. Čtvrt století učil na pražské muzikologické katedře (1991–2014), kde přednášel především hudbu renesance a raného baroka a zároveň vychoval prostřednictvím semináře staré hudby řadu svých žáků, kteří žijí a pracují doma i v zahraničí. V devadesátých letech minulého století spoluvytvářel obor hudební management na Hudební akademii múzických umění v Praze (1993–1998). V jeho profilování uplatnil své zkušenosti z oblasti práce dramaturga a producenta. V polovině devadesátých let se stal dramaturgem MHF Pražské jaro, následně pracoval jako intendant Pražského filharmonického sboru a řadu let v pozici uměleckého ředitele Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK (2006–2012). Ve všech institucích uplatnil své dramaturgicky odvážné koncepty a nápady, které narušovaly běžně užívané programové šablony. V roce 2013 začal pedagogicky působit na VŠMU v Bratislavě, kde dodnes spoluvytváří nový obor hudební dramaturgie a produkce. Po celou dobu svého odborného působení Petr Daněk velice intenzivně publikuje populární články, odborné studie, edice i specializované knihy. V současné době se intenzivně věnuje jako muzikolog, pedagog i interpret tématu proměny hudební kultury v Českých zemích v době raného baroka a projevy renesančního humanismu v hudbě. K jeho významným přínosům v poslední době patří objev a vydání houslového partu Loutny české Adama Michny (2014), vydání knihy o Hudebním tisku v Čechách v předbělohorském období (2015) a publikování faksimilované edice nejstarší české učebnice hudební teorie Jana Blahoslava (2016).