O nás

Časopis Hudební rozhledy, jehož vydavatelem je Společnost Hudební rozhledy, člen Asociace hudebních umělců a vědců, je v současnosti nejstarším kontinuálně vydávaným hudebním periodikem v České republice. Vychází nepřetržitě a pod stejným názvem (převzatým podle časopisu vydávaného prof. Vladimírem Helfertem ve 20. letech minulého století) od roku 1948, a tudíž se letos prezentuje svým již 72. ročníkem.

 Jeho historie je zrcadlem, svědkem a v některých obdobích i spolutvůrcem našeho kulturního, hudebního, společenského i politického vývoje a života. Takřka nenahraditelným pramenem se Hudební rozhledy stávají zejména při studiu hudební historie druhé poloviny dvacátého století. 

Časopis vychází dvanáctkrát do roka v rozsahu 64 stran,  je přehledně rozčleněn do dvanácti stálých rubrik (které jsou podle potřeby o další rubriky, např. Televizi, Rozhlas apod., jednorázově rozšiřovány),  a jeho základní koncepce, v jejímž duchu žádný jiný časopis v České republice nepůsobí (vzorem byl německý Neue Zeitschrift für Musik, založený Robertem Schumannem roku 1834!), vychází ze snahy informovat prostřednictvím předních českých muzikologů a publicistů co nejširší okruh čtenářů (jak profesionálů tak i amatérů) o nejvýznamnějších hudebních událostech z oblasti klasiky pořádaných v celé České republice a výběrově i v zahraničí. Sleduje kompoziční tvorbu včetně nových skladebných směrů, interpretaci, pedagogiku, problematiku nosičů, oblast výroby hudebních nástrojů i organizaci a ekonomiku kultury, a to jak v historických, tak i v mezinárodních souvislostech. 

Konkrétně tedy zahrnuje nejen hodnocení vybraných festivalů, jednotlivých koncertů či soutěží, ale i portréty významných osobností a rozhovory s interprety, skladateli či řediteli nejrůznějších hudebních institucí, orchestrů, agentur apod., reportáže a fejetony. Nedílnou součástí obsahu časopisu, který s řadou jmenovaných hudebních subjektů spolupracuje i jako jejich významný mediální partner, je rovněž oddíl recenzí pokrývající veškeré české a moravské operní (a dílem i operetní, baletní a muzikálové) premiéry, hodnocení CD novinek z nabídky většiny na našem trhu působících firem a rubrika studií a komentářů, která je z podstatné části zaměřena vždy na několik tematických okruhů zpracovávaných formou seriálů.

Vedle recenzování CD však časopis přináší i pravidelné analýzy odborné literatury a v rubrice Horizont příspěvky, zabývající se tématy z oblasti hudby folklorní, dechové, mimoevropské, jazzové či populární. Velký prostor je také věnován našim mladým umělcům, jimž se např. denní tisk prakticky nevěnuje vůbec a na stránkách Hudebních rozhledů dostávají k dispozici nemálo stran. A to nejen zasvěcených hodnocením jejich výkonů na koncertech či soutěžích, ale i profilovým medailonkům, rozhovorům apod. V důsledku toho časopis pravidelně spolupracuje s řadou pedagogických institucí, základními uměleckými školami počínaje a např. Pražskou konzervatoří či Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze konče.    

Časopis prochází po celou dobu své existence různými dílčími – a to jak obsahovými tak i formálními – proměnami, z nichž k nejvýznamnějším patří ty, jež byly realizovány od lednového čísla roku 2006. Kromě rozšíření počtu stran z původních osmačtyřiceti na šedesát čtyři a nové kvality papíru se v tomto roce totiž zásadně proměnil i výtvarný design Hudebních rozhledů  a neméně podstatným krokem bylo také zavedení nové rubriky – Svět hudebních nástrojů (kde kromě   seriálu o samotných nástrojích – dosud  houslí, varhan, louten, violoncell, kontrabasů a letos klavírů – vycházejí i aktuality z činnosti našich výrobců) – a rozšíření stávající rubriky, věnované Divadlu, o oddíl tance a muzikálů. 

K významnému  posunu v rozšíření obecně informační platformy časopisu pak došlo i díky dalším jeho aktivitám: a sice nejprve prostřednictvím realizace  multimediálního CD ROM – CD EXTRA a později prostřednictvím DVD, přikládaného jako samostatně neprodejné součásti deset let  vždy k  lednovému číslu  a obsahujícího  např.  vedle audiovizuálních zpráv a reportáží z nejvýznamnějších českých hudebních festivalů i celý předcházející ročník Hudebních rozhledů v digitální podobě či upozorňujícího na nejvýznamnější projekt uplynulého roku.  Svoji dnes již nezastupitelnou roli plní ale samozřejmě i webové stránky časopisu se samostatnou adresou www.hudebnirozhledy.cz, v roce 2013 rozšířené o profil na  facebooku a o další tři roky později obohacené o samostatný internetový portál časopisu Hudební rozhledy, kde  čtenáři najdou z oblasti vážné hudby ty nejvýznamnější – pokud nejsou v tištěné verzi – a nejaktuálnější informace. 

Portál se tak stal dnes již nedílným doplňkem jeho klasické verze,  umožňující spojení předností klasického čísla s výhodami informačně rychlého internetu s jeho žhavými aktualitami a novinkami i možností interaktivního přístupu a uživatelského pohodlí včetně stále více běžné praxe sledování internetu na mobilních telefonech. 

Hudební rozhledy jsou díky svému výlučnému postavení i současným trendům ve společnosti, která namnoze nad kulturu duchovní povýšila „kulturu konzumu“, určeny, jak už bylo řečeno v úvodu, především těm, kteří se zajímají o oblast hudby vážné a z nichž mnozí je – k naší radosti – odebírají dokonce od jejich 1. ročníku! Vzhledem k tomu, že se informační základna, týkající se stavu hudební kultury současnosti, bohužel, stále zužuje, zůstávají tak jednou z posledních institucí, která ucelené informace z této oblasti pravidelně poskytuje.

O Hudebních rozhledech

Časopis Hudební rozhledy je v současnosti nejstarším kontinuálně vydávaným periodikem v České republice. Jeho historie od roku 1948 je zrcadlem, svědkem a v některých obdobích i spolutvůrcem našeho kulturního, hudebního, společenského i politického vývoje a života. Takřka nenahraditelným pramenem se Hudební rozhledy stávají při studiu hudební historie druhé poloviny dvacátého století. 

Pokračování textu O Hudebních rozhledech

Upoutávka na lednové číslo – Vážení a milí čtenáři,

jak jste si již přečetli v článku Jiřího Štilce, v lednu roku 2016 jsme spustili novou podobu internetových stránek časopisu Hudební rozhledy, která již nebude pouhou výsečí jeho tištěné verze, ale informace, uveřejňované jednou měsíčně, bude doplňovat a zejména rozšiřovat o nejaktuálnější hudební dění. Součástí stránek se ale stane rovněž upoutávka, jejímž prostřednictvím  vám každý měsíc  nově připravované číslo představíme. V té první, týkající se lednového čísla již 69. ročníku Hudebních rozhledů, přinášíme poněkud obšírnější text,  protože vám chceme v kostce přiblížit obsah všech dvanácti měsíců, během nichž  vám  časopis napomůže nejen v získávání rozhledu po nejdůležitějších aktivitách, realizovaných v oblasti zejména klasické hudby a jazzu, ale i  ve tříbení a rozšiřování vašich stávajících znalostí.leden-page-001

Pokračování textu Upoutávka na lednové číslo – Vážení a milí čtenáři,